Informace k vyúčtování přeplatků/nedoplatků

Případné úpravy v docházce a odchody dětí po obědě ve dnech prázdninového provozu od 1.−19. 7. 2024 bude možné zapsat na omluvné lístky do pátku 21. 6. 2024 (z důvodu vyúčtování stravného na konci školního roku).
V měsíci červenci už není možné obědy odhlásit, v případě nepřítomnosti lze oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ v 11:45 hod.
________________________________________
Školné 7/24 = 372 Kč
Pokud byste mateřskou školu v době prázdnin nenavštěvovali a platíte za Vaše dítě školné, můžete si zažádat o osvobození od úplaty (formulář naleznete ZDE).

Bezhotovostní platba stravného a školného:
– poslední platbu jste posílali k 15. 6. (záloha na červen),
v červenci již NEPOSÍLEJTE zálohu (částka se odečte od přeplatku, nedoplatek se vyřeší individuálně),
– do konce měsíce července proběhne na bankovní účet vyrovnání případného přeplatku.
________________________________________
Mateřská škola bude opět v provozu v novém školním roce 2024/2025, a to od pondělí 2. září 2024.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení výše školného na školní rok 2024/2025 (od 1. 9. 2024)

Výši úplaty (školného) stanovuje zřizovatel dle nové metodiky, maximální výše školného může být až 1 512 Kč za měsíc. 

Zastupitelstvo stanovilo výši stejným způsobem jako v předchozích letech, tzn. dle výše nákladů mateřské školy (viz tabulka níže).

Výše školného byla odsouhlasena zastupitelstvem obce na 710 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 29. 5. 2024. (Výpis Usnesení ZDE).

Více informací ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v přiložené směrnici ZDE.

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ 

Prázdninový provoz mateřské školy

Mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov, 664 61 Opatovice, U Hřiště 309

 

UZAVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

Ředitelka Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace, oznamuje rodičům dětí, že mateřská škola bude o letních
prázdninách školního roku 2023/2024 v provozu od 1. do 19. července.

Ve státní svátek 5. 7. 2024 bude mateřská škola uzavřena.

Váš zájem o umístění dítěte do mateřské školy v době letních prázdnin
budeme zjišťovat v měsíci červnu.

Mateřská škola bude opět v provozu v novém školním roce 2024/2025,
a to od pondělí 2. září 2024.

 

V Opatovicích dne 12. 2. 2024
Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka mateřské školy

S uzavřením provozu o letních prázdninách souhlasí
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce Opatovice

Jídelníček 15.-19. 7. 2024

Jídelníček 15.-19. 7. 2024

Zahájení školního roku 2024/2025

Vážení rodiče,
v pondělí 2. září zahájíme školní rok 2024/2025:

 • Provoz mateřské školy zůstává stejný (6:30–16:30).
  Mateřská škola bude pro rodiče otevřena:
  RÁNO 6:30-8:15,
  PO OBĚDĚ 12:30,
  ODPOLEDNE 15:00-16:30.
 • Budou vás vyhlížet paní učitelky a se vším Vám poradí, případně zodpoví Vaše dotazy.
 • Rádi bychom Vás pozvali také na

 • schůzka je pro rodiče všech dětí,
 • informujeme vás o změnách, naplánujeme společné akce…
 • pro rodiče, kteří si nemohou zajistit hlídání svého školkového dítka, bude po celou dobu trvání schůzky v provozu jedna třída.

 

Případné dotazy zodpovíme
na telefonním čísle školy
547 232 452
nebo na e-mailu
reditelka@msopatovice.eu

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Eva Ševčíková,
ředitelka Mateřské školy Opatovice

Jídelníček 8.-12. 7. 2024

 

Jídelníček 8.-12. 7. 2024

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024

Dle kritérií zveřejněných 15. 3. 2024 byly děti přijímány následujícím způsobem. Pokud byly děti podrobeny stanoveným pravidelným očkováním a mají trvalý pobyt v Opatovicích, byly seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladší a přijaty do naplnění kapacity mateřské školy. 

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

64    Přijímá se od 1.9.2024
55    Přijímá se od 1.9.2024
57    Přijímá se od 1.9.2024
54    Přijímá se od 1.9.2024
50    Přijímá se od 1.9.2024
56    Přijímá se od 1.9.2024
69    Přijímá se od 1.9.2024
62    Přijímá se od 1.9.2024
60    Přijímá se od 1.9.2024
47    Přijímá se od 1.9.2024
52    Přijímá se od 1.9.2024
48    Přijímá se od 1.9.2024
58    Přijímá se od 1.9.2024
65    Přijímá se od 1.9.2024
51    Přijímá se od 1.9.2024
46    Přijímá se od 1.9.2024

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2024 8:00−16:30 a 31. 5. 2024 od 8:00−12:00.

 

Vyvěšeno dne: 28. 5. 2024

Mgr. Eva Ševčíková
ředitelka školy

 

Dokument v pdf: Seznam přijatých

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 proběhne následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

Po rozkliknutí názvu formuláře jej lze stáhnout a vytisknout.  

 

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2. do 16. května učinit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),

 • poštou,

 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně, a to:
  2. května (8:00–14:00)
  9. května (8:00–16:30)
  15. května (8:00–12:00)

  Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
  originál rodného listu dítěte
  občanský průkaz zastupujícího zákonného zástupce
  cizinci doloží potvrzení o pobytu v ČR

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás informuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 17. 5. 2024 od 9:00–12:00.

Do 30. 5. 2024 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2024 8:00−16:30 a 31. 5. 2024 od 8:00−12:00.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, které nejpozději 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.

2. Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, které dosáhnou tří let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 v pořadí od nejstaršího.

3. Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, které dosáhnou věku tří let v období od
1. 1. 2025 do 31. 8. 2025 v pořadí od nejstaršího.

4. Děti s trvalým pobytem v jiné obci (nespádové děti), které dovrší tří let v období do
31. 8. 2024 v pořadí od nejstaršího.

5. Děti s trvalým pobytem v jiné obci (nespádové děti), které dosáhnou tří let v období od
1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 v pořadí od nejstaršího.

V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losem za účasti zákonných zástupců.


 

Zároveň vás zveme na návštěvu do naší mateřské školy ve čtvrtek 25. dubna od 8:30 do 11:30 hodin. Přijďte si prohlédnout prostředí, které budou vaše děti navštěvovat
a potěšit se výsledky práce dětí, které do mateřské školy už chodí.

Po celý tento den budou k vyzvednutí formuláře Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Opatovicích 15. 3. 2024                                           Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka


 

Otázky a odpovědi:

 • Jak funguje přijímací řízení do mateřské školy?

  Ředitelka mateřské školy má k dispozici seznamy dětí dle věku s trvalým pobytem v obci. Ví, které děti by měly plnit povinnou předškolní docházku (děti starší 5 let). Po ukončení podávání žádostí se seřadí děti s trvalým pobytem v naší obci dle věku od nejstaršího po nejmladší. Přijmou se děti do naplnění kapacity. Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, je jeho obsazení v pravomoci ředitelky. Zpravidla však oslovuje rodiče dětí, kteří se umístily první (druzí, třetí…) pod čarou. A další rok nanovo…

 • Jsme z Opatovic (naše dítě tu má trvalý pobyt) a chtěli bychom, aby naše dítě navštěvovalo mateřskou školu až od ledna, můžeme ho přihlásit až lednu?

  Zápis do mateřských škol probíhá v květnu a ředitelé většinou přijímají do plné kapacity. Může se tedy stát, že v lednu nebude žádné volné místo.
  Přijděte k zápisu v květnu, pokud bude dítě přijato, bude tomu tak už od září, ale docházet do MŠ nemusí (pokud není pětiletý předškolák). Úplatu za předškolní vzdělávání ale bude potřeba hradit i bez docházení dítěte (570 Kč / měsíc). 

 • Je možné, aby bylo přijato dvouleté dítě?

  Možné to je, ale nemáte na přijetí dítěte právní nárok. Ten mají až děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 tří let věku. Tentokrát předpokládáme, že se (kvůli velkému počtu starších dětí) děti mladší tří let do mateřské školy nedostanou. 

 • Rodiče musí zapsat do mateřské školy dítě, které v tomto školním roce oslaví 5. narozeniny (dosáhne do 31. 8. pěti let).

 • Rodič může podat přihlášku do více mateřských škol.

 • Moje dítě není naočkováno. Přijme ho mateřská škola?

  Pokud je dítě ve věku, kdy plní povinné předškolní vzdělávání, nebo lékař vystavil potvrzení, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude přijato. V ostatních případech přijato nebude. 

 • V průběhu celého zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude od prvního dne zápisu vytvořeno pořadí s výhodou k přijetí do MŠ, ale pořadí bude tvořeno až po uplynutí stanovené doby na zápis do MŠ (od 2. 5. 2024 do 16. 5. 2024).

Aktuálně z nástěnek

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích:

 

 • Výčet všech akcí mateřské školy pro školní rok 2023/2024 naleznete ZDE.

Předškolákův sešit

Milí rodiče nejstarších dětí,
naším cílem je příprava nejstarších dětí na školu. Proto jsme přichystaly tzv. předškolákův sešit a byly bychom moc rády, kdybychom pracovali společně na tom, co je potřeba ještě procvičit. S dětmi budeme dělat vše jako doposud, jen s tím rozdílem, že vše budeme lepit, kreslit a psát právě do sešitu. 

Ten by si děti jednou za čas odnesly domů a vy tak budete mít hned zpětnou vazbu a možnost podívat se na to, co se dětem již daří a co bude ještě potřeba procvičovat. Některé „úkoly“ si můžete s dětmi vyplnit doma i vy.

Samozřejmě i nadále nabízíme možnost konzultací. Edukačně stimulační skupiny probíhají.
Budeme se těšit na spolupráci, v případě dotazů se neváhejte zeptat.