Akce v mateřské škole

Vážení rodiče, 
chtěli bychom Vás informovat o plánovaných akcích:

 • Vážení rodiče,
  chtěli bychom vás touto cestou informovat o tom, že v nejbližších dnech plánujeme udělat CVIČNOU EVAKUACI. Dětem o tom, prosíme, neříkejte. Rády bychom po několika letech opět vyzkoušely, jak bude evakuace probíhat, zda nás může něco překvapit…

  „HOŘÍ“
  Cvičnou evakuaci z budovy máme za sebou. 😊 Proběhla v pátek

  26. května dopoledne, za 1 minutu 34 sekund jsme byli všichni u branky.

Prázdninový provoz mateřské školy

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

Ředitelka Mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace, oznamuje rodičům dětí, že mateřská škola bude o letních
prázdninách školního roku 2022/2023 v provozu od 1. do 14. července.

Ve státní svátky (5. 7. a 6. 7. 2023) bude mateřská škola uzavřena.

Kvůli plánovaným rekonstrukcím bude otevřena pouze třída v přístavbě
o kapacitě 20 dětí. Váš zájem o umístění dítěte do mateřské školy v době letních
prázdnin budeme zjišťovat v měsíci květnu.

Mateřská škola bude opět v provozu v novém školním roce 2023/2024,
a to od pondělí 4. září 2023.

 

V Opatovicích dne 20. 3. 2023

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka mateřské školy

S uzavřením provozu o letních prázdninách souhlasí
Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce Opatovice

 

Pokud byste mateřskou školu v době prázdnin nenavštěvovali a platíte za Vaše dítě školné, můžete si zažádat o osvobození od úplaty. Formulář ke stažení ZDE

Jídelníček 29. 5. – 2. 6. 2023

Jídelníček 29. 5. – 2. 6. 2023

 

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

Dle kritérií zveřejněných 13. 3. 2023 byly body udělovány následujícím způsobem. Pokud byly děti podrobeny stanoveným pravidelným očkováním a mají trvalý pobyt v Opatovicích, získaly 50 bodů. Pokud se jedná o děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka, získaly 10 bodů. V posledním kroku byly udělovány body opatovickým dětem podle věku (od nejstaršího po nejmladší), následně podle věku dětem bez trvalého pobytu v naší obci.

 

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024 BYLY PŘIJATY děti,
jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:

 1. 61/23                         82 bodů
 2. 53/23                         81 bodů
 3. 66/23                         70 bodů
 4. 72/23                         69 bodů
 5. 56/23                         68 bodů
 6. 55/23                         67 bodů
 7. 49/23                         65 bodů
 8. 58/23                         64 bodů
 9. 62/23                         63 bodů
 10. 48/23                         62 bodů 

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023 školního roku 2023/2024 KE SDÍLENÉ DOCHÁZCE
BYLY PŘIJATY
děti, jejichž žádosti byly zaevidovány pod těmito čísly:  

 1. 50/23                         66 bodů
 2. 59/23                         61 bodů
 3. 63/23                         60 bodů
 4. 71/23                         59 bodů
 5. 52/23                         58 bodů
 6. 60/23                         57 bodů
 7. 67/23                         56 bodů 

Nepřijaté děti nedosáhly k 1. 9. 2023 tři roky věku, popř. nemají trvalý pobyt v Opatovicích.
Ředitelka školy se telefonicky spojí se zákonnými zástupci přijatých i nepřijatých dětí.
Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2023 8:00−11:30 a 31. 5. 2023 od 8:00−16:30.

 

V Opatovicích dne 24. 5. 2023

Mgr. Eva Ševčíková
ředitelka mateřské školy

Odhlašování a přihlašování dětí

Vážení rodiče,
ředitelka mateřské školy společně s vedoucí školní jídelny si Vás dovolují požádat o pomoc. Nemoci dětí ani dospělých neustávají, téměř denně řešíme, kolik se nás v mateřské škole sejde…

Prosíme Vás, abyste děti z docházky odhlásili, popř. každý týden tuto informaci aktualizovali. Stává se nám, že u několika dětí nemáme žádnou informaci nebo ji dostáváme s několikadenním zpožděním. Dále vás žádáme, abyste své dítko k docházce opět přihlásili. Pomůže nám to nakupovat přiměřené množství potravin.

Ve čtvrtek 6. dubna mají v základních školách velikonoční prázdniny, jestli již víte, že nebude Vaše dítě v MŠ přítomno, nezapomeňte jej včas odhlásit.

Děkujeme Vám za spolupráci. 

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 proběhne následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

Po rozkliknutí názvu formuláře jej lze stáhnout a vytisknout.  

 

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2. do 16. května učinit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),

 • poštou,

 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně, a to:
  3. května (8:00–13:00)
  4. května (8:00–17:00)
  11. května (13:00–17:00)

  Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
  originál rodného listu dítěte
  občanský průkaz zastupujícího zákonného zástupce
  cizinci doloží potvrzení o pobytu v ČR

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás informuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 17. 5. 2023 od 9:00–12:00.

Do 30. 5. 2023 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2023 8:00−11:30 a 31. 5. 2023 od 8:00−16:30.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria
Body
Povinné předškolní vzdělávání
(děti s povinností předškolní docházky, cizinci EU a cizinci oprávněně pobývající na území ČR, kteří nejpozději 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let).
10 bodů
Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, cizinci s místem pobytu v obci Opatovice.
50 bodů
Podle věku dítěte sestupnou řadou (od nejstaršího k nejmladšímu).
X…1
V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losem za účasti zákonných zástupců.

 

 

Zároveň vás zveme na návštěvu do naší mateřské školy ve čtvrtek 27. dubna od 8:30 do 11:30 hodin. Přijďte si prohlédnout prostředí, které budou vaše děti navštěvovat
a potěšit se výsledky práce dětí, které do mateřské školy už chodí.

Po celý tento den budou k vyzvednutí formuláře Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

V Opatovicích 13. 3. 2023                                           Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka


Zápis do mateřské školy pro ukrajinské uprchlíky
Зарахування до дитячого садка для українських біженців

 • Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 8. 6. 2023 od 8.00 do 17.00 hodin v ředitelně školy.
  Для іноземців – біженців призначений термін зарахування 8. червня 2023 з 8:00 до 17:00 у директора школи.

 • Dne 14. 6. 2023 od 9:00−12:00 mají účastníci řízení možnost nahlídnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 • Do 20. 6. 2023 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 22. 6. 2023 od 8:00−16:00.

 • Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024
  Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 


Otázky a odpovědi:

 • Jak funguje přijímací řízení do mateřské školy?

  Ředitelka mateřské školy má k dispozici seznamy dětí dle věku s trvalým pobytem v obci. Ví, které děti by měly plnit povinnou předškolní docházku (děti starší 5 let). Po ukončení podávání žádostí se nejprve udělí body za trvalý pobyt v obci (50 bodů), poté za plnění povinné docházky (10 bodů) a potom se seřadí děti dle věku od nejstaršího po nejmladší. Přijmou se děti s nejvyšším počtem bodů do naplnění kapacity. Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, je jeho obsazení v pravomoci ředitelky. Zpravidla však oslovuje rodiče dětí, kteří se umístily první (druzí, třetí…) pod čarou. A další rok nanovo…

 • Jsme z Opatovic (naše dítě tu má trvalý pobyt) a chtěli bychom, aby naše dítě navštěvovalo mateřskou školu až od ledna, můžeme ho přihlásit až lednu?

  Zápis do mateřských škol probíhá v květnu a ředitelé většinou přijímají do plné kapacity. Může se tedy stát, že v lednu nebude žádné volné místo.
  Přijděte k zápisu v květnu, pokud bude dítě přijato, bude tomu tak už od září, ale docházet do MŠ nemusí (pokud není pětiletý předškolák). Úplatu za předškolní vzdělávání ale bude potřeba hradit i bez docházení dítěte (560 Kč / měsíc). 

 • Je možné, aby bylo přijato dvouleté dítě?

  Možné to je, ale nemáte na přijetí dítěte právní nárok. Ten mají až děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 tří let věku. Tentokrát předpokládáme, že se (kvůli velkému počtu starších dětí) děti mladší tří let do mateřské školy nedostanou. 

 • Rodiče musí zapsat do mateřské školy dítě, které v tomto školním roce oslaví 5. narozeniny (dosáhne do 31. 8. pěti let).

 • Rodič může podat přihlášku do více mateřských škol.

 • Moje dítě není naočkováno. Přijme ho mateřská škola?

  Pokud je dítě ve věku, kdy plní povinné předškolní vzdělávání, nebo lékař vystavil potvrzení, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude přijato. V ostatních případech přijato nebude. 

Vánoční jarmark 17. 12. 2022

V sobotu 17. prosince 2022 se v Kulturním domě v Opatovicích konala vánoční a zároveň dobročinná akce. Obec Opatovice společně s místní základní i mateřskou školou uspořádaly Vánoční jarmark, na kterém se prodávaly výrobky nejen od dětí, ale i od rodičů a občanů Opatovic. Pro návštěvníky byla otevřena také kavárnička s občerstvením. Jarmark byl zakončen besídkou Z pohádky do pohádky, kterou připravily děti ve cvičení TJ Sokol Opatovice a MŠ Opatovice. Výtěžek z prodeje výrobků, z kavárničky i ze vstupného dobrovolného ve výši 39 869 Kč byl věnován Oblastní charitě Rajhrad a bude použit na nové čalounění křesel na oddělení Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa pro pacienty a jejich blízké. Za touto krásnou a bohumilou akcí stojí mnoho času a práce, proto bychom všem, kteří se na přípravách podíleli, ještě jednou upřímně poděkovali!

Poděkování ve formátu pdf

Otevírání náměstíčka

Slavnostní otevření náměstí v Opatovicích natáčela Česká televize (ODKAZ ZDE). Zhlédněte zejména 1:00-1:23. 🙂

A další reportáž máme TADY. (Zhruba od 3. minutky).

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ OD 1. LISTOPADU 2022

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
OD 1. LISTOPADU 2022

 • Navýšení stravného
  Upravte si, prosím, své trvalé příkazy (k 15. 11.).

MŠ 3-6 let                              1320 Kč (560 Kč Š + 760 Kč S)

předškolní docházka               760 Kč (neplatí školné)

MŠ 7-10 let                              840 Kč (neplatí školné)

ZŠ 7-10 let                               520 Kč

ZŠ 11-14 let                             560 Kč

 • Pro sjednocení dále upravujeme.
  V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ v 13:15-13:30.

  Pouze v pondělí lze oběd odhlásit, nebo si ho vyzvednout ve stanovený čas – z provozních důvodů je potřeba vyzvednutí obědu nahlásit ráno ve školní jídelně v MŠ Opatovice (telefonicky, emailem).
 • Pracujeme na funkčnosti e-mailu.
  Při odhlašování dítěte e-mailem používejte, prosím, pouze
  jidelna@msopatovice.eu.

Výpočet školného na školní rok 2022/2023

Výpočet školného na školní rok 2022/2023

položka náklady z roku 2021
příjmy od zřizovatele 574 000,00 Kč
náklady na pořízení DDHM 114 396,00 Kč
zlepšený hospodářský výsledek 41 423,64 Kč
náklady na kalendářní rok 646 972,36 Kč
počet dětí 48
počet měsíců  12
náklady na 1 dítě za kalendářní rok 13 478,59 Kč
náklady na 1 dítě za 1 měsíc ( 12 měsíců ) 1 123,22 Kč
školné na 1 měsíc 50,00  % 561,61 Kč

 

Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 560 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 29. 6. 2022

 

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ