Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 proběhne následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

Po rozkliknutí názvu formuláře jej lze stáhnout a vytisknout.  

 

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2. do 16. května učinit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),

 • poštou,

 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně, a to:
  2. května (8:00–14:00)
  9. května (8:00–16:30)
  15. května (8:00–12:00)

  Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
  originál rodného listu dítěte
  občanský průkaz zastupujícího zákonného zástupce
  cizinci doloží potvrzení o pobytu v ČR

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás informuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 17. 5. 2024 od 9:00–12:00.

Do 30. 5. 2024 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2024 8:00−16:30 a 31. 5. 2024 od 8:00−12:00.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, které nejpozději 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.

2. Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, které dosáhnou tří let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 v pořadí od nejstaršího.

3. Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, které dosáhnou věku tří let v období od
1. 1. 2025 do 31. 8. 2025 v pořadí od nejstaršího.

4. Děti s trvalým pobytem v jiné obci (nespádové děti), které dovrší tří let v období do
31. 8. 2024 v pořadí od nejstaršího.

5. Děti s trvalým pobytem v jiné obci (nespádové děti), které dosáhnou tří let v období od
1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 v pořadí od nejstaršího.

V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losem za účasti zákonných zástupců.


 

Zároveň vás zveme na návštěvu do naší mateřské školy ve čtvrtek 25. dubna od 8:30 do 11:30 hodin. Přijďte si prohlédnout prostředí, které budou vaše děti navštěvovat
a potěšit se výsledky práce dětí, které do mateřské školy už chodí.

Po celý tento den budou k vyzvednutí formuláře Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

V Opatovicích 15. 3. 2024                                           Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka


 

Otázky a odpovědi:

 • Jak funguje přijímací řízení do mateřské školy?

  Ředitelka mateřské školy má k dispozici seznamy dětí dle věku s trvalým pobytem v obci. Ví, které děti by měly plnit povinnou předškolní docházku (děti starší 5 let). Po ukončení podávání žádostí se seřadí děti s trvalým pobytem v naší obci dle věku od nejstaršího po nejmladší. Přijmou se děti do naplnění kapacity. Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, je jeho obsazení v pravomoci ředitelky. Zpravidla však oslovuje rodiče dětí, kteří se umístily první (druzí, třetí…) pod čarou. A další rok nanovo…

 • Jsme z Opatovic (naše dítě tu má trvalý pobyt) a chtěli bychom, aby naše dítě navštěvovalo mateřskou školu až od ledna, můžeme ho přihlásit až lednu?

  Zápis do mateřských škol probíhá v květnu a ředitelé většinou přijímají do plné kapacity. Může se tedy stát, že v lednu nebude žádné volné místo.
  Přijděte k zápisu v květnu, pokud bude dítě přijato, bude tomu tak už od září, ale docházet do MŠ nemusí (pokud není pětiletý předškolák). Úplatu za předškolní vzdělávání ale bude potřeba hradit i bez docházení dítěte (570 Kč / měsíc). 

 • Je možné, aby bylo přijato dvouleté dítě?

  Možné to je, ale nemáte na přijetí dítěte právní nárok. Ten mají až děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 tří let věku. Tentokrát předpokládáme, že se (kvůli velkému počtu starších dětí) děti mladší tří let do mateřské školy nedostanou. 

 • Rodiče musí zapsat do mateřské školy dítě, které v tomto školním roce oslaví 5. narozeniny (dosáhne do 31. 8. pěti let).

 • Rodič může podat přihlášku do více mateřských škol.

 • Moje dítě není naočkováno. Přijme ho mateřská škola?

  Pokud je dítě ve věku, kdy plní povinné předškolní vzdělávání, nebo lékař vystavil potvrzení, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude přijato. V ostatních případech přijato nebude. 

 • V průběhu celého zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude od prvního dne zápisu vytvořeno pořadí s výhodou k přijetí do MŠ, ale pořadí bude tvořeno až po uplynutí stanovené doby na zápis do MŠ (od 2. 5. 2024 do 16. 5. 2024).