Return to Stravování

Stravování

Stravování dětí v Mateřské škole i Základní škole v Opatovicích zajišťuje školní kuchyně v Mateřské škole. Jelikož je MŠ příspěvková organizace, na obědy vybíráme peníze zálohově vždy v polovině příslušného měsíce dopředu.

Způsob placení stravného:

Trvalý příkaz – strávník zadá ve své bance trvalý příkaz ve stanovené výši ke dni 15. v daném měsíci. Do kanceláře školní jídelny je nutno sdělit platné číslo účtu strávníka a doložit doklad o zadání trvalého příkazu. Účet školy, na který bude hrazena platba: 4020001383/6800 (Sberbank CZ, a.s.). Každý strávník má svůj variabilní symbol (sdělí vedoucí ŠJ, každé dítě má přidělený jeden VS po celou dobu školní docházky od MŠ do 5. třídy ZŠ), který je nutné při zaslání platby uvést.

Trvalý příkaz proveďte na částky, které jsou stanoveny podle věku dítěte:

MŠ 3-6 let                    1180 Kč (předškolní docházka 680 Kč)

MŠ 7-10 let                  740 Kč

ZŠ 7-10 let                   440 Kč

ZŠ 11-14 let                 480 Kč

První platba – 15.9., poslední – 15.6. Vyrovnání případného přeplatku bude provedeno na konci školního roku během měsíce července. Pro prázdninový provoz MŠ bude stanovena individuální částka, kterou zašlete jednorázově na účet MŠ.

Platba v hotovosti – pro strávníky, kteří budou chtít platit stravné v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo v ZŠ, bude každý měsíc stanovený termín platby. Vyrovnání přeplatku v hotovosti bude provedeno poslední týden
v červnu.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou strávníci na dobu celého školního roku zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování v platném znění.

Cena stravování:

* celodenní stravování dětí 3-6 let      34,- Kč

* celodenní stravování dětí 7-10 let    38,- Kč

* oběd žáků 7-10 let                            22,- Kč

* oběd žáků 11-14 let                          24,- Kč

Peníze za odhlášené obědy se odečítají při vyúčtování další měsíc. Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v MŠ nebo ZŠ. V době prázdnin nebo jiného volna je automaticky z oběda odhlašováno.

V době ostatní nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit 1 den předem,
nejpozději do 15.00 hodin na den následující:

* telefonicky: 547 232 452

* e-mailem:  jidelna@msopatovice.eu

Děti do jídla nenutíme, ale dodržujeme zásadu od všeho alespoň zkusit ochutnat. Děti v mateřské škole dostávají denně čerstvou zeleninu a ovoce. Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ čajem (ovocný, bylinkový), nebo ovocnou šťávou, a čistou vodou.

Výdejní doba obědů v MŠ je 11:45-12:30, v ZŠ od 12:30 do 13:00 hodin.

V případě náhlé nepřítomnosti se první den oběd vydá do přinesených nádob v MŠ v 11:45, v ZŠ ve 12:30 hodin (vyjma pondělí).