Return to Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 proběhne následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

Po rozkliknutí názvu formuláře jej lze stáhnout a vytisknout.  

 

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2. do 16. května učinit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),

 • poštou,

 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně, a to:
  3. května (8:00–13:00)
  4. května (8:00–17:00)
  11. května (13:00–17:00)

  Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
  originál rodného listu dítěte
  občanský průkaz zastupujícího zákonného zástupce
  cizinci doloží potvrzení o pobytu v ČR

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás informuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 17. 5. 2023 od 9:00–12:00.

Do 30. 5. 2023 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 30. 5. 2023 8:00−11:30 a 31. 5. 2023 od 8:00−16:30.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria
Body
Povinné předškolní vzdělávání
(děti s povinností předškolní docházky, cizinci EU a cizinci oprávněně pobývající na území ČR, kteří nejpozději 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let).
10 bodů
Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, cizinci s místem pobytu v obci Opatovice.
50 bodů
Podle věku dítěte sestupnou řadou (od nejstaršího k nejmladšímu).
X…1
V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losem za účasti zákonných zástupců.

 

 

Zároveň vás zveme na návštěvu do naší mateřské školy ve čtvrtek 27. dubna od 8:30 do 11:30 hodin. Přijďte si prohlédnout prostředí, které budou vaše děti navštěvovat
a potěšit se výsledky práce dětí, které do mateřské školy už chodí.

Po celý tento den budou k vyzvednutí formuláře Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

V Opatovicích 13. 3. 2023                                           Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka


Zápis do mateřské školy pro ukrajinské uprchlíky
Зарахування до дитячого садка для українських біженців

 • Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 8. 6. 2023 od 8.00 do 17.00 hodin v ředitelně školy.
  Для іноземців – біженців призначений термін зарахування 8. червня 2023 з 8:00 до 17:00 у директора школи.

 • Dne 14. 6. 2023 od 9:00−12:00 mají účastníci řízení možnost nahlídnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 • Do 20. 6. 2023 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se bude vydávat 22. 6. 2023 od 8:00−16:00.

 • Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024
  Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 


Otázky a odpovědi:

 • Jak funguje přijímací řízení do mateřské školy?

  Ředitelka mateřské školy má k dispozici seznamy dětí dle věku s trvalým pobytem v obci. Ví, které děti by měly plnit povinnou předškolní docházku (děti starší 5 let). Po ukončení podávání žádostí se nejprve udělí body za trvalý pobyt v obci (50 bodů), poté za plnění povinné docházky (10 bodů) a potom se seřadí děti dle věku od nejstaršího po nejmladší. Přijmou se děti s nejvyšším počtem bodů do naplnění kapacity. Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo, je jeho obsazení v pravomoci ředitelky. Zpravidla však oslovuje rodiče dětí, kteří se umístily první (druzí, třetí…) pod čarou. A další rok nanovo…

 • Jsme z Opatovic (naše dítě tu má trvalý pobyt) a chtěli bychom, aby naše dítě navštěvovalo mateřskou školu až od ledna, můžeme ho přihlásit až lednu?

  Zápis do mateřských škol probíhá v květnu a ředitelé většinou přijímají do plné kapacity. Může se tedy stát, že v lednu nebude žádné volné místo.
  Přijděte k zápisu v květnu, pokud bude dítě přijato, bude tomu tak už od září, ale docházet do MŠ nemusí (pokud není pětiletý předškolák). Úplatu za předškolní vzdělávání ale bude potřeba hradit i bez docházení dítěte (560 Kč / měsíc). 

 • Je možné, aby bylo přijato dvouleté dítě?

  Možné to je, ale nemáte na přijetí dítěte právní nárok. Ten mají až děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 tří let věku. Tentokrát předpokládáme, že se (kvůli velkému počtu starších dětí) děti mladší tří let do mateřské školy nedostanou. 

 • Rodiče musí zapsat do mateřské školy dítě, které v tomto školním roce oslaví 5. narozeniny (dosáhne do 31. 8. pěti let).

 • Rodič může podat přihlášku do více mateřských škol.

 • Moje dítě není naočkováno. Přijme ho mateřská škola?

  Pokud je dítě ve věku, kdy plní povinné předškolní vzdělávání, nebo lékař vystavil potvrzení, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude přijato. V ostatních případech přijato nebude.