Return to Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 proběhne následujícím způsobem:

1. Vyplnění a příprava potřebných dokumentů:

Po rozkliknutí názvu formuláře jej lze stáhnout a vytisknout.  

 

2. Podání žádosti: 

Podání žádosti a všech výše zmíněných dokumentů podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze od 2. do 16. května učinit těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID schránky 3g7kv2g),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  (bez něj budou přihlášky neplatné a budou vyřazeny),

 • poštou,

 • přihlášku můžete podat v mateřské škole osobně, a to:

  5. května (8:00–13:00)
  11. května (8:00–17:00)
  a 12. května (13:00–17:00)

  Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
  originál rodného listu dítěte
  občanský průkaz
  cizinci doloží potvrzení o pobytu v ČR

Veškeré materiály, které budou obsahovat osobní údaje a nebudou sloužit k založení do složky žáka, budou po ukončení zápisu skartovány.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás informuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné až do 20. května po předchozí telefonické domluvě. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole platná pro školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanovuje na základě § 34, § 34a a § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, následující kritéria a jejich bodové ohodnocení, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritéria
Body
Povinné předškolní vzdělávání
(děti s povinností předškolní docházky, cizinci EU a cizinci oprávněně pobývající na území ČR, kteří nejpozději 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let)
10 bodů
Děti s trvalým pobytem v obci Opatovice, cizinci s místem pobytu v obci Opatovice
50 bodů
Podle věku dítěte sestupnou řadou (od nejstaršího k nejmladšímu)
X…1
V případě rovnosti bodů bude rozhodnuto losem za účasti zákonných zástupců

 

Zároveň vás zveme na návštěvu do naší mateřské školy ve středu 27. dubna od 8:30 do 11:30 hodin. Přijďte si prohlédnout prostředí, které budou vaše děti navštěvovat
a potěšit se výsledky práce dětí, které do mateřské školy už chodí.

Po celý tento den budou k vyzvednutí formuláře Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

V Opatovicích 10. 3. 2022                                           Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka

 

Virtuální prohlídka mateřské školy:

 

 


Otázky a odpovědi:

 • Jsme z Opatovic (naše dítě tu má trvalý pobyt) a chtěli bychom, aby naše dítě navštěvovalo mateřskou školu až od ledna, můžeme ho přihlásit až lednu?

  Zápis do mateřských škol probíhá v květnu, pokud jsou přijaty všechny děti s trvalým pobytem v obci, mohou ředitelé na jeden školní rok přijmout i děti z okolních vesnic. Může se tedy stát, že v lednu nebude žádné volné místo.
  Přijděte k zápisu v květnu, dítě bude s největší pravděpodobností přijato už od září, ale docházet do MŠ nemusí (pokud není pětiletý předškolák). Úplatu za předškolní vzdělávání bude potřeba hradit i bez docházení dítěte (510 Kč / měsíc). 

 • Je možné, aby bylo přijato dvouleté dítě?

  Možné to je, ale nemáte na přijetí dítěte právní nárok.
  Dítě musí dva roky oslavit nejpozději do 31. 8., aby mohlo od 1. 9. nastoupit.

 • Rodiče musí zapsat do mateřské školy dítě, které v tomto školním roce oslaví 5. narozeniny (dosáhne do 31. 8. pěti let).

 • Rodič může podat přihlášku do více mateřských škol.

 • Moje dítě není naočkováno. Přijme ho mateřská škola?

  Pokud je dítě ve věku, kdy plní povinné předškolní vzdělávání, nebo lékař vystavil potvrzení, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude přijato. V ostatních případech přijato nebude. 

 


Zápis do mateřské školy pro ukrajinské uprchlíky
Зарахування до дитячого садка для українських біженців

Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 16. 6. 2022 od 8.00 do 17.00 hodin v ředitelně školy.
Для іноземців – біженців призначений термін зарахування 16. червня 2022 з 8:00 до 17:00 у директора школи.

 

Informace k zápisu pro ukrajinské uprchlíky – Інформація про реєстрацію українських біженців

Žádost o přijetí dítěte – Заява про прийом дитини в садок