Return to O nás

Úplata za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 560,- Kč.

Splatnost částky za kalendářní měsíc je 15. dne příslušného kalendářního měsíce.


Výpočet školného na školní rok 2022/2023

položka náklady z roku 2021
příjmy od zřizovatele 574 000,00 Kč
náklady na pořízení DDHM 114 396,00 Kč
zlepšený hospodářský výsledek 41 423,64 Kč
náklady na kalendářní rok 646 972,36 Kč
počet dětí 48
počet měsíců  12
náklady na 1 dítě za kalendářní rok 13 478,59 Kč
náklady na 1 dítě za 1 měsíc ( 12 měsíců ) 1 123,22 Kč
školné na 1 měsíc 50,00  % 561,61 Kč

 

Výše školného je odsouhlasena zastupitelstvem obce na 560 Kč / měsíc.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 29. 6. 2022

 

Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka MŠ